hoe

voorkom je uitval van personeel?
blijven mijn medewerkers in beweging? 
ga ik concreet aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

Wat is de Vitale Zaak?

Vitale medewerkers staan in hun kracht. Ze verzuimen minder en zijn duurzamer inzetbaar. Het zijn de collega’s die werkplezier uitstralen en aantoonbaar bijdragen aan het organisatieresultaat. Kortom: medewerkers waarvan je er niet genoeg kunt hebben. Maar hoe krijg en behoud je ze?

Het begint met oprechte aandacht voor je medewerkers. Dat levert inzicht op in persoonlijke achtergronden van je personeel. Waar liggen ieders uitdagingen en kansen? Wat zijn bronnen van gezondheidsrisico’s en verzuim?

Allemaal belangrijke inzichten om als werkgever concreet mee aan de slag te gaan. Met als doel het bieden van een gezonde werkomgeving, waarin alle medewerkers tot hun recht komen.  Waarin een ieder ook wordt uitgedaagd aan de slag te gaan met de eigen gezondheid en loopbaanontwikkeling.

Ben je benieuwd hoe jouw organisatie er voor staat qua vitaliteit? Wat duurzame inzetbaarheid jouw organisatie in de praktijk kan opleveren? Hoe je hier concreet mee aan de slag kunt en resultaat bereikt? Ik kan daarbij helpen!

Hoe? Dat lees je hier

Hoe/waarom

“Vitale medewerkers dragen bij aan vitale organisaties
De vier dimensies
van vitaliteit

Medewerkers voelen zich vitaal en energiek als vier factoren met elkaar in balans zijn:

 

  • Fysieke gezondheid: hoe is het gesteld met de lichamelijke fitheid?
  • Mentaal welbevinden: hoe zit het ‘tussen de oren’?
  • Sociaal welzijn: wat speelt er privé en op het werk? En wat is de invloed van menselijke relaties?
  • Persoonlijk leiderschap: toont een medewerker veerkracht en neemt hij/zij regie ten aanzien van de eigen gezondheid en loopbaan?

 

Als goed werkgever is het belangrijk om vanuit bovengenoemde perspectieven zicht te hebben op hoe het er voor staat met je arbeidskapitaal. Dat biedt concrete mogelijkheden om risico’s bespreekbaar te maken en aan te pakken. Met wederzijds voordeel. 

Ik ondersteun bij het vitaler maken van organisaties. Dat doe ik:

Doortastend

Actiegericht werken staat centraal in mijn aanpak. Geen wollige plannenmakerij, maar risico’s en kansen concreet inventariseren en praktisch aan de slag

Met visie

Positieve gezondheid is een belangrijk uitgangspunt in mijn werkwijze. Geloof in mogelijkheden in plaats van beperkingen: wat kunnen medewerkers wél? Eigen regie: wat kan men zelf?

Verbindend

Vitaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid. De uitdaging is om als werkgever en werknemer samen aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Ik help bij het maken van de verbinding.

Strategisch

Duurzame inzetbaarheid is geen modewoord, maar een integraal concept met strategische meerwaarde. Ik help om de thema’s vitaliteit & duurzame inzetbaarheid inzichtelijk en de meerwaarde concreet te maken.                                                           

wanneer
wanneer kan ik helpen?

Hoe scoren medewerkers qua vitaliteit en inzetbaarheid? Met gevalideerde scans en tools maak ik dit concreet inzichtelijk. Ik lever stuurinformatie voor beleid en uitvoering op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hierbij maak ik o.a. gebruik van TNO instrumenten om het vitaliteitspotentieel van de organisatie in kaart te brengen.

De scan maakt inzichtelijk waar risico’s en verbetermogelijkheden liggen. Op basis van een gedegen analyse worden concrete verbeterdoelen bepaald. Dit in lijn met andere strategische doelen van de organisatie.

Om vitaliteit en inzetbaarheid van personeel te bevorderen, is draagvlak vereist. In alle lagen van de organisatie dienen ambities op het gebied van duurzame inzetbaarheid bekend te zijn, dient voorbeeldgedrag te worden gekoesterd en verantwoordelijkheid te worden genomen.

Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen begeleid ik brainstormsessies en intervisies met verschillende doelgroepen. Hierbij zet ik diverse werkvormen in die helpen om het goede gesprek te voeren. Zo wordt duidelijk waar kansen, bedreigingen en behoeften liggen. Deelnemers kunnen -veilig en vertrouwd- input geven en gedachten delen.

Er zijn talloze middelen en mogelijkheden om te werken aan een gezonde organisatie. Maar wat werkt het best om jouw zaak meer vitaal te maken? Welke haalbare doelen stel je, hoe realiseer je deze meetbaar en op afzienbare termijn? Hoe behoud je samenhang in activiteiten en borg je dat er rollen en verantwoordelijkheden zijn voor iedereen binnen de organisatie? 

Ik help bij de ontwikkeling van concreet vitaliteitsbeleid. Geen abstracte plannen, maar een doelgerichte aanpak. In de wetenschap dat budgetten eindig zijn en resultaat zichtbaar moet zijn. En in samenwerking met ervaren netwerkpartners; allen specialist binnen hun eigen vitaliteitsdomein.     

Conform de Arbowet hebben werknemers recht op een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Ik zorg ervoor dat dergelijke onderzoeken niet als doel (‘het is nu eenmaal een verplichting’), maar als middel worden ingezet. Een middel om bij te dragen aan een meer vitale organisatie.

Ik  ondersteun bij het vormgeven en organiseren van PMO’s (met partners uit mijn netwerk) die inhoudelijk aansluiten op risico’s binnen jouw organisatie. Tevens ondersteun ik concrete vormgeving van vervolgstappen. Op  medewerkersniveau zijn dit bijvoorbeeld leefstijl gesprekken, of vitaliteits-interventies. Op organisatieniveau geven verzamelde uitkomsten waardevolle input voor de inrichting van vitaliteitsbeleid. Een goede mogelijkheid om het HR budget optimaal in te zetten.

Werken aan gezondheid en vitaliteit is een uitdaging voor iedereen, maar de invulling verschilt per persoon. De ene collega heeft ontwikkelpotentieel op fysiek gebied, de ander op mentaal vlak. Weer een ander worstelt met de balans tussen werken en privé. 

Sommige werknemers zijn doordrongen van eigen verantwoordelijkheid in persoonlijk welbevinden en handelen daar ook naar.  Anderen tonen -bewust of onbewust- minder regie als het gaat om de eigen situatie. In mijn aanpak staat maatwerk centraal: oog voor ieder individu.

Om iedereen toch een gevoel van ‘samen op weg’ te geven organiseer ik inspiratiesessies en bijeenkomsten (in samenwerking met partners vanuit mijn netwerk) waarin gezondheid, sportiviteit en vitaliteit gezamenlijk worden beleefd.

Ik help om verspillingen in (duurzame)  inzetbaarheid van personeel helder in kaart te brengen. Dit doe ik met de KOBADI tool, een wetenschappelijk onderbouwd analyse instrument van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO.

Niet alleen achtergronden van verzuim worden in kaart gebracht, maar ook alle overige factoren die -gedurende een gemiddelde werkdag- tot productiviteitsverlies leiden. Dit wordt ‘onzichtbaar verzuim’ genoemd. 

Helder inzicht in zowel kosten als baten op het gebied van inzetbaarheid van personeel helpt om de juiste  investeringsbeslissingen te nemen voor een meer vitale toekomst.

Sociale veiligheid draagt bij aan een vitale organisatie. Als extern vertrouwenspersoon kan ik ondersteunen bij het creëren van een veilige werkomgeving waarmee duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt bevorderd. 

Netwerkpartners

Aangesloten bij

mathilde kruize

‘Mijn persoonlijke drijfveer is om concreet bij te dragen aan een vitaler (werkend) Nederland’

Via jarenlange werkervaring in eerstelijns gezondheidszorg heb ik brede kennis opgedaan over gezondheid en vitaliteit en alle factoren die hierop van invloed zijn.

Als bewegingswetenschapper, fysiotherapeut en praktijkmanager ben ik ervaren in vormgeving en uitvoering van gezondheidsbevorderende programma’s.

Vanuit mijn huidige positie als register adviseur duurzame inzetbaarheid help ik organisaties om inzetbaarheidsbeleid vorm te geven en ondersteun ik bij aansluitende uitvoering. Dit met focus op bewustwording, gedragsverandering en creatie van eigenaarschap bij werknemers.

Ik ben een betrouwbare en energieke samenwerkingspartner die bijdraagt aan inspirerend gezondheidsbeleid. Dit in lijn met overige strategische doelen van organisaties. Een professional die schakelt op verschillende niveaus, grote lijnen bij elkaar brengt en creatieve en effectieve oplossingen aandraagt. Oplossingen die werkbaar zijn en waarvoor draagvlak is (of ontstaat).

aangenaam kennis te maken

Behoefte aan vitaliteitsbeleid dat past bij jullie organisatie?

Bel of mail me, dan maken we een afspraak